S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

S&P Learning Center

จบ ม.3 เรียนต่อไหนดี?

ประวัติความเป็นมา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้บัญญัติให้สถานประกอบการมีสิทธิ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐรวมทั้ง ได้รับการลด หย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามที่ กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษา ในสถานประกอบการตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการหนึ่งที่มี ความพร้อมและ เหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบหรือ ตัวอย่างในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานและหรือบุคคลใกล้เคียง เพื่อร่วม กันพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียน การสอน

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และกระทรวงแรงงาน พิจารณาสถานประกอบการที่มีความพร้อม และเหมาะสม ที่จะเป็นต้นแบบในโครงการนี้ ซึ่งมีจำนวน 7 บริษัท ดังนี้

 

1. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7-eleven)
3. บริษัท เทรนไทม์เทสต์ จำกัด (เครือสหพัฒน์)
4. โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท
5. บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
6. บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด

 

จากสถิติการศึกษาของบุคลากรในองค์กร พบว่าพนักงานจำนวน มากกว่า 17% จบการศึกษาในระดับต่ำกว่ามัธยมต้น อีก 31% จบการศึกษาเพียงระดับต้น ซึ่งการศึกษาของประชาชนชาวไทย ในปัจจุบันกำหนดให้สามารถเรียนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถึง ในระดับมัธยมปลาย (สายสามัญ) หรือระดับวิชาชีพ (ปวช.) องค์กรจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถพัฒนา บุคลากรขององค์กรในรูปแบบ “ศูนย์การเรียน” ในองค์กรตามนโยบายรัฐ


การเรียนที่สาขา

การเรียนภาคทฤษฎี

สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ศูนย์การเรียนฯ จะได้รับ สิทธิประโยชน์ดังนี้

 

- ฟรี ค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา
- ฟรี อาหารกลางวัน ในวันฝึกงาน (วิชาภาคปฏิบัติ)
- ฟรี เครื่องแบบนักเรียน
- ฟรี หอพักนักเรียน 1 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
- ฟรี ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบบริษัท
- มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันเรียนภาคปฏิบัติตลอด 3 ปีการศึกษา
- ฝึกงานในสถานประกอบการ
- มีงานทำทันทีที่จบการศึกษาและปรับป็นพนักงานประจำ


หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย
- วุฒิการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน


การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ ค้าปลีก ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร และโภชนาการ

 

แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายนจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ร้านอาหารของ เอส แอนด์ พี สัปดาห์ละ 4 วัน หยุดเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน


ติดต่อ

ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/30-32 รอยัลซิตี้ อเวนิว อาคารบี ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

โทรศัพท์   : 02-664-6205

โทรสาร    : 02-203-1445

E-mail    : learningcenter@snpfood.com

Facebook : snp learning center