S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี


              บริษัท เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) “เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้กับนักเรียน นักศึกษา พนักงานเอส แอนด์ พี และบุคคลทั่วไป โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า


              ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม 2550 ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 12การจัดโรงเรียนในสถานประกอบการ โดยได้รับการอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานอาหารและโภชนาการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียนศูนย์การเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 6รุ่น จำนวน 115คน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 400 คน และมีนักเรียนทวิภาคีจากวิทยาลัยอาชีวะอื่นๆ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอาชีพจาก เอส แอนด์ พี ปีละไม่ต่ำกว่า 800 คน เมื่อจบแล้วสามารถเริ่มทำงานกับบริษัทฯ ได้ทันที


              คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาฝีมือซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยมีครูฝึกเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาฝีมือและฝึกทักษะได้เต็มความสามารถ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากลดังนั้นบริษัทฯ จึงก่อตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)”โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องมาตรฐานครัวไทยระดับชาติให้คำแนะนำปรึกษาและดำเนินการสร้างครัวที่ได้มาตรฐาน”


              คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า“นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแล้ว ยังคำนึงถึงการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เสมือนคนในครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแข็งแรง และมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน”


              นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการผลิตบุคลากรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภายใต้ชื่อโครงการ “ผลิตเชฟ และผู้บริหารร้าน เอส แอนด์ พี”ซึ่งเป็นโครงการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกอาชีพที่ร้านอาหาร เอส แอนด์ พี ทุกหน่วย ได้แก่ หน่วยครัว เบเกอรี่ เครื่องดื่ม บริการ แคชเชียร์ และบริหารร้าน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 รวมจำนวนนักศึกษาทุนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งสิ้น 97คน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 รุ่น จำนวน 19 คน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำร้านอาหารเอส แอนด์ พี ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำนวน 14 คน และเชฟ จำนวน 5 คน โดย 3 ใน 5 คนนี้ จะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ร้านอาหารในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันระหว่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


              ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศต่อไป