S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

S&P Kitchen for Kids ปี 8

S&P จัดโครงการ S&P Kitchen for Kids อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้เข้าปรับปรุงโรงคครัวให้กับโรงเรียนทั้งหมด 3 แห่ง ภาคอีสาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัด เลย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย และภาคตะวันตก 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังได้แนะแนวเรื่องสุขอนามัยในการประกอบอาหาร และการแยกขยะให้ถูกต้อง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ด้วยขนมแสนอร่อยจาก S&P เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา