S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

S&P Summer Camp 2018

S&P จัดกิจกรรม S&P Summer Camp พาเพลิน เดินเล่น @ อยุธยา ให้กับลูกค้าสมาชิก S&P Joy Card  

กิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุ 7-14 ปี  เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย  พร้อมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดสรรผืนแผ่นดิน

ตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง, วิธีการสานปลาตะเพียน,

การทำสายไหม และกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้ก S&P แบบD.I.Y. และปิดท้ายกิจกรรมแปรอักษรรูป 

“หัวใจเรารักพ่อ”  ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ พบกับกิจกรรมพิเศษแบบนี้

เฉพาะลูกค้าคนพิเศษของ S&P JOY CARD เท่านั้น !